Välj en sida

Om oss

Vi hjälper till med bland annat revision, rådgivning och redovisning. Vi arbetar med moderna verktyg och har alltid ett öga för vad som är bäst för dig som kund.
Våra tjänsterKontakta oss

Vår vision

Revecon skall bidra till samhället och näringslivet genom att våra tjänster skapar värde och förtroende till våra kunder och dess intressenter

Genom att vara en den man kan lite på, där man alltid kan få svar på sina ekonomiska funderingar. Kan vi bli, inte bara den partner du behöver utan även den partner du vill ha. Du kan alltid vända dig till oss så kommer vi att ta till vara på dina möjligheter.

Bakgrund

Revecon Revision AB ägs och startades i Härnösand av den auktoriserade revisorn Johan Lindström år 2017. Han är medlem i branch- och kontrollorganisationen FAR och har många års erfarenhet av redovisning, revision, skatter, deklarationer och rådgivning. Han kom vid starten av Revecon närmast från en 19 år lång anställning på PwC. Idag är vi fem anställda i företaget och vårt kontor är beläget i Härnösand.

Huvuddelen av våra kunder utgörs av ägarledda små och medelstora företag. Vi har även samarbete med ett brett nätverk av specialister inom redovisning, skatt, juridik och finansiering. Vi tror och strävar efter långsiktiga samarbeten med både kunder och branchkollegor där ingen fråga skall anses vara för liten eller stor. Med rätt inställning bland våra medarbetare och konsulter har vi bred kunskap inom allt från löpande bokföring och redovisning till granskning, rådgivning och revision. Våra medarbetare utbildas kontinuerligt för att kunna hålla den höga standard som både Revecon och branchen önskar ska finnas.

Redovisning

Rådgivning

Bokslut / Årsredovisning

Deklarationer

Kontakta oss

Revision

F.A.Q.

Vanliga frågor

Kan jag göra bokföringen själv?

Absolut kan de allra flesta idag sköta merparten av bokföringen själva, med dagens moderna system har det aldrig varit enklare. Sen är det fortfarande många som inte vill göra det själv utan man vill fokusera på att jobba med sin business och lämnar bort bokföringen helt eller delvis. Idag har vi många kunder som gör merparten av det löpande själva och där våra redovisningskonsulter finns som stöd löpande under året samt att vi vanligen biträder med att upprätta årsbokslut och deklarationer.

Vad är skillnaden mellan en redovisningskonsult och revisor?

Båda yrkesgrupperna är duktiga på redovisning och skatt, skillnaden är främst att redovisningskonsulten upprättar redovisning medan revisorn granskar redovisningen och intygar dess riktighet.

Hur kan ni som revisorer och redovisningskonsulter bidra med rådgivning till mig och mitt företag?

Genom vår breda erfarenhet från många olika kunder samt att vi följer ditt företag nära så kan vi förhoppningsvis bidra med kloka råd och utveckling till dig och ditt företag.

Vad är de såkallade 3:12 reglerna och varför är de viktiga för mig som företagare?

De såkallade 3:12 reglerna styr ägarnas beskattning av aktieutdelning och kapitalvinst från aktierna i bolaget. Regelverket i sin helhet är relativt komplext även om det förenklats genom åren. Genom en kombination av god kunskap om regelverket samt omsorg om företaget och ägaren kan vi här som rådgivare bidra med råd som leder till en bra skattesituation.

Vad är solidtet och vilken nivå är bra?

Soliditet är ett nyckeltal som visar hur starkt ett bolag är och det är ett mått på hur stort bolagets egna kapital är i förhållande till bolaget totala tillgångar. Bland ägarledda bolag är väl rådet att desto högre soliditet desto bättre. Vad som är bra eller mindre bra soliditet skiljer sig åt beroende på bransch men generellt brukar man kunna säga att över 25 % i soliditet är okej.

Vad gör en revisor?

En revisors uppgift är att granska företags finansiella rapporter, styrelse och vd´s förvaltning av företaget och sedan lämna en revisionsberättelse. Genom revisionen får företaget en kvalitetsstämpel på sin redovisning och en ökad trovärdighet mot sina intressenter. Förhoppningsvis kan revisorn även bidra med råd och utveckling till företaget.

Hur skall jag tänka vid val av räkenskapsår för mitt företag?

I första hand tycker vi att man skall utgå från företagets verksamhet och om den har någon naturlig säsong och när den börjar eller tar slut. Andra faktorer kan även vara att det är lättare att tex inventera lagret vid en viss tidpunkt då det är mindre varor i lagret samt att det finns mer tid under någon viss period.

Vad är bra med en holdingbolagsstruktur?

Ett ägarbolag kan vara bra i olika situationer, dels om man vill avgränsa rörelserisk från sitt tidigare sparade kapital i företaget, dels kan det vara en fördel vid en eventuell försäljning av företaget, eller när man vill släppa in fler delägare till sitt företag. Sen får man inte glömma nackdelen med strukturen med ett ägarbolag, nämligen att det kostar mer i administration, varför man bör väga för- och nackdelar med strukturen innan man sätter upp den.

Vilket är det bästa sättet att få ut vinst ur sitt bolag?

Det finns nog inget enkelt svar på det utan det beror på bolagets och ägarens situation. Bästa rådet är kanske att man i första hand skall fokusera på verksamheten och se till att man har en bra lönsamhet och därefter kan man fundera på vilka möjligheter som står till buds. Ägaren kan ofta använda en kombination av lön, pension och utdelning.