Välj en sida

Våra tjänster

Vad jobbar vi med och vad erbjuder vi våra kunder?
Mer om ossKontakta oss

Inte bara bokföring

Vilka är våra olika tjänster och vad innebär dessa?

Vi på Revecon jobbar med ekonomisk rådgivning, redovisning, revision, bokslut, årsredovisningar och deklarationer för i huvudsak företag och organisationer. Vi vill alltid försöka lösa och erbjuda anpassade paketlösningar för dig och ditt företag så du kan få just de tjänster du behöver för att det ska bli så enkelt och roligt som möjligt för dig att företaga. Vi sätter gärna upp mål och lösningar tillsammans med våra kunder för att nå dessa, stora som små.

Redovisning

Rådgivning

Bokslut / Årsredovisning

Deklarationer

Kontakta oss

Revision

Tjänst

Redovisning

Ordning och reda på ekonomin är kärnan i ett företag och ofta A och O för att nå dit man vill. Vi strävar alltid efter att vara en heltäckande redovisningshjälp för dig som kund när du behöver det. Vi kan hjälpa dig att frigöra tid och se till så det blir rätt från början med hjälp av vår kompetens och erfarenhet. Vi jobbar med löpande redovisning, kund- och leverantörsfakturahantering, momsredovisning, löneadministration, rapportering, avstämning och deklarationer. Tillsammans med dig som kund skräddarsyr vi moderna, digitala och flexibla lösningar som passar dig, ditt företag och din vardag. God ordning och planerad redovisning är lönsamt, och det är något vi önskar våra kunder. Vi vill hjälpa våra kunder att få tillgång till den information de behöver för att kunna ta rätt beslut för företagets fortsatta utveckling.

Tjänst

Bokslut/Årsredovisning

Bokslut är en sammanställning av företagets bokföring i en resultat och balansräkning för året som gått. Det finns olika typer av bokslut, och vilken typ av bokslut och vilka redovisningsprinciper företaget skall använda beror bland annat på företagets storlek. Bokslutet skall senare avslutas med att en årsredovisning upprättas vilket gäller för de flesta företag, t.ex. måste alla aktiebolag upprätta en årsredovisning som sedan skall offentliggöras hos Bolagsverket.

Bokslutet är en kvalitetskontroll för företagets redovisning och kan även ses som ett tillfälle att justera och rätta till eventuella fel som uppstått samt göra lämpliga skattemässiga dispositioner utifrån företagets situation innan räkenskapsåret avslutas. Det är sedan bokslutet som ligger till grund för företagets beskattning.

Vi kan hjälpa dig att upprätta bokslut och årsredovisning ditt företag.

Tjänst

Revision

Vad är en revision och varför gör man revision?
Revision skall vara till nytta för dig och ditt företag samt för företagets intressenter.

En revision innebär att man granskar och går igenom företagets räkenskaper och dess bokslut/årsredovsining för att fastställa att årsredovisningen ger en rättvisande bild över företagets resultat och ställning samt att styrelse och VD skött förvaltningen av bolaget och följt tillämpliga lagar och regler.

Revisionen avslutas med att revisorn avger en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om företagets årsredovisning och styrelse/VD:s förvaltning mm.

Genom revisionen får ditt företag en kvalitetsstämpel gentemot ägare, banker, leverantörer, kunder, myndigheter och potentiella investerare att ekonomin och bolaget håller en god standard och uppfyller de lagkrav som ställs på företaget. Tillsammans ser vi till att göra rätt samt skapa hållbarhet, kontroll och förtroende.

Exemplen på mervärden från revisonen kan vara:

  • Ökad trygghet för dig och ditt företag
  • Bli uppmärksammad på bristande rutiner och svagheter som behöver åtgärdas i företaget
  • Bli uppmärksammad på risker i företaget
  • Rekommendationer på åtgärder för att förbättra rutiner och intern kontroll
  • Rekommendationer på åtgärder för att stärka företagets lönsamhet, likviditet och minska risker

 

Tjänst

Rådgivning

 Rådgivning är mycket brett och det finns oändligt med frågor att ställa och fundera över. Några vanliga områden där vi brukar agera rådgivare åt våra kunder är: skattefrågor för företag och ägare, nystart av bolag, delägarfrågor, kompanjonavtal, förvärv/försäljning av bolag, budgetering, finansiering, ägarstruktur, koncerner och div redovisningsfrågor. Listan kan göras lång och detta är bara ett axplock av de allra vanligaste frågorna. Vi finns tillgängliga för samtliga frågor som berör ekonomi och de tjänster du behöver råd kring. Vi har tystnadsplikt så du kan tryggt ställa alla de funderingar du har kring dig och ditt företags ekonomi

Tjänst

Deklarationer

Deklarationer finns i många olika former och det är något som berör i stort sett alla företag och ägare till företag. Deklarationen är en handling som redovisar olika typer av uppgifter och information som lämnas in till Skatteverket. Några exempel på deklarationer som finns och som vi hanterar är: inkomst-, skatte- och momsdeklaration.